Vår gamle tidtakerhus skal rives i 2020 pga råte, og vi skal ha en nytt og tidsvarende bygg.

Tidtakerbua på banen vår er råtnet og må rives. Den gamle bua var ikke tidssvarende, så det er ikke relevant å bygge en som har samme format.

Bua må ha flere funksjoner enn bua som hadde stått siden syttitallet, for å tilfredstille kravene som friidrettsforbundet.

Ringerike kommune er kontraktlig ansvarlige for drift og vedlikehold av anlegget, men de mener ikke å ikke økonomi til å finansere en fullverdig løsning isolert sett. De vil ikke ta på seg prosjektansvaret for dette prosjektet, som burde kunne bli dekket av tippemidler andre aktører og støttegivere lokalt.

Men det er kommunen som skal godkjenne og legge dette inn i kommunedelplan og også stå som søker av spillemidler.


Kommunen har bedt om å få oversendt forslag til ny tidtakerbu i Hønefoss idrettspark:

Forslaget bør inneholde: Arealbehov, utforming og materialkostnader, gjerne med ulike løsninger på utvendig kledning/taktekking.

Det forutsettes at bua plasseres på samme sted som i dag og at den ikke går utover bredden på øverste nivå på tribunen, ca. 1.5 meter.

Kommunen vil vektlegge en tidtakerbu med minst mulig fremtidig vedlikehold og at den fremstår estetisk tilpasset omgivelsene.*

Note fra RFIK: Kommunens forutsetning om samme plassering og samme bredde er ikke helt i tråd med nåtidens behov og Friidrettsforbundets krav til tidtakerhus, så vi må tenke kreativt og lage forslag som skal kunne aksepteres av flere parter.

Frem til det blir godkjent en permanent løsningsforslag, ønsker RFIK å få satt opp en midlertidig løsning, som vi da dekker kostnader for (leie/kjøp av brakke eller skur). Etter som dette vi stå på friidrettsanlegget vil klubben kunne jobbe med få dette finansert med sponsorstøtte.

Den midlertidige løsningen
Vi er derfor på jakt etter et skur eller brakke som vil passe til formålet, mål bør være minst 2,5 x 5 meter og det bør være store vinduer på tre sider. Det skal kunne festes tidtaker utstyr i taket og være strømuttak.

Den permanente løsningen
Vi må få skissert tre alternativer og modeller som vi kan presentere over for kommune, samarbeidspartnere og lokale sponsorer og stiftelser slik at dette kan komme i kommunal anleggsplan.

Skisser og alternativer skal presenteres slik at det er tatt stilling til eksisterende omgivelser.

Alternativer

Versjon A: Tidtakerhus med speaker og sekretariatsfasiliteter
Versjon B: Tidtakerhus med speaker og sekretariatsfasiliteter, samt kiosk
Versjon C: Tidtakerhus med speaker og sekretariatsfasiliteter, samt kiosk, varmestue/møtelokale/undervisningslokale til skoleelever samt garasje/bod til utstyr på bakkeplan.

Alle forslag skal presenteres og godkjennes av kommunen, før vi kan jobbe med finansiering og det er viktig å få prislapp på plass ift tippemidler og momskompensasjon.

Dette behøver ikke være voldsomt komplisert.
VGS Byggfag som kan bistå med arbeidet og noen foreldre som kan bistå med tegning og eller prosjektledelse.

Utfordringen her er at den gamle tidtakerbua skal rives og at vår foretrukne løsning, versjon C, krever at det blir revet en stor del av dagens betongtribune og ordnet med gjerde. Dette har også en prislapp som skal avklares.
Dette krever sannsynligvis en endring i kommunedelplanen for anlegg.

Hva de forskjellige løsninger krever av tid, godkjennelser, penger og ressurser ønsker vi å få avklart.

Hva tror du at du kan hjelpe oss med ?
Si fra om du kan bistå på den ene eller den andre måten.

Krav og bestemmelser:

Her samler vi inspirasjon og dokumentasjon fra andre prosjekter:

Fra Otra IL har vi fått eksempler på anlegg rundt banen: