Ringerike FIK jobber for en trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune, Ringerike

Rutiner og opplysningsarbeid gjennom lag og foreninger er et viktig forebyggende tiltak for å unngå skader og ulykker og vi i Ringerike Friidrettsklubb ønsker å støtte opp om dette.

Ringerike kommune har utarbeidet en mal for en rutine, som lag og foreninger kan benytte for å fremme trafikksikkerhet i sine virksomheter som gjengis her og som vi i RFIK vil søke å ta i bruk, og vi har i tillegg et par ekstra punkter.

Fra juni 2023 er det krav til lag og foreninger at de skal ha en rutine for trafikksikkerhet i sin virksomhet for å få aktivitetsstøtte fra kommunen.
Rutinen skal være kjent for funksjonærer, medlemmer og foresatte i klubben.

Dersom dere som foreldre ønsker å lese mer om Trygg Trafikk og trafikksikker kommune kan dere gå inn på:

Rutinen skal bidra til at de aktiviteter som klubben har skal oppleves som sikre for alle medlemmer og deres foresatte. Rutinen skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene. Dette
gjelder til og fra aktiviteter, og når foreningen er ute på reiser og aktiviteter.
Rutinen tar for seg det personlige ansvar hvert medlem/familie har, og det ansvaret foreningen til enhver tid har for tilrettelegging av aktivitetene.

Gående til og fra treninger, øvelser, aktiviteter, kurs og arrangement

 • Vi velger fortau, gang– og sykkelstier
 • Ved ferdsel i mørke er refleksbruk særdeles viktig. Alle skal bruke refleks eller refleksvest
  på vei til trening når det er mørkt
 • Vi oppfordrer til å gå- sykle til aktivitet når det er mulig. Det er bra for miljøet og bidrar til
  mindre trafikk og situasjoner som kan oppstå på parkeringsplassene.

Syklende til og fra treninger, øvelser, aktiviteter, kurs og arrangement

 • ALLE SKAL BRUKE HJELM VED SYKLING!
 • Vi velger gang– og sykkelstier så sant det er mulig
 • Vi går av sykkelen ved kryssing av fotgjengerfelt
 • Ved ferdsel i mørke skal man ha lys foran og bak. I tillegg bør sykkelen ha signalklokke
 • Ved sykling i mørket skal du også bruke refleksvest

Tiltak for gående og syklende

Informasjon om vår trafikksikkerhets rutine for alle deltakere og foreldre på våre aktiviteter
Trafikksikkerhetsrutinen legges ut på nettsiden vår

Ved utendørstreninger langs vei bruker alle refleksvester eller andre tydelige refleksløsninger når det er mørkt.
Trenere kan nekte deltakelse på utetrening ved Ringerikshallen hvis ikke barnet/ungdommen har tilstrekkelig reflekser på, når det er mørkt.
Spør trenere hvis dere mangler reflekser/reflestvester – vi har alltid ekstra liggende i utstyrsrommet.

Fakta: Uten refleks er du synlig først på 25-30
meters hold, med refleks på 140 meters hold med nærlys
Risikoen for å bli påkjørt i mørket reduseres med 85%

Kjørende til og fra treninger, øvelser, aktiviteter, kurs og arrangement

 • Vi oppfordrer til samkjøring til aktiviteter. Færre biler gir færre risikosituasjoner og dette er
  bra for miljøet.
 • Kjører aktpågivende og viser sunne holdninger i trafikken
 • Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring
 • Er bevisst sitt ansvar, og påser at alle i bilen er fastspent med setebelte på riktig måte
 • Forsøker å planlegge kjøringen slik at du unngår å rygge når passasjerer slippes av. Hvis du
  må rygge, vær spesielt oppmerksom på at ingen er bak bilen
 • Påser at bilen alltid står slik til at passasjerer trygt kan gå trygt ut og inn
 • Øvelseskjøring skal ikke foregå ved kjøring til trening, kurs og arrangementer

Tiltak for kjørende

 • Laglederne presenterer vår trafikksikkerhetsrutine for alle deltakere og foreldre ved
  sesongoppstart.
 • Ved alle våre reiser til konkurranser og andre arrangementer, skal vi stille krav til at kjøretøy
  og dekk er i forskriftmessig stand
 • Vi skal forsøke å unngå at unge sjåfører – også våre egne medlemmer – kjører i forbindelse
  med reiser
 • Vi oppfordrer til samkjøring til alle våre reiser, og legger til rette for felles oppmøtested slik
  at samkjøring er mulig
 • Ved felleskjøring i forbindelse med reiser, skal det planlegges å bruke god tid for å komme
  fram til bestemmelsesstedet
 • Øvelseskjøring skal ikke foregå ved kjøring på våre reiser

Reise til og fra arrangement ved bruk av innleid buss

Krav til transportselskap/sjåfør

 • Bussen skal være utstyrt med trepunkts setebelter
 • Det skal være minst mulig løst utstyr i bussen.
 • Bagasjen skal være sikret.
 • Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring

Tiltak ved bussreiser

 • Krav til transportselskapet skal vises gjennom handling. Alle som leies inn for å kjøre må
  derfor møte kravene ovenfor
 • Reiseledere skal informeres om disse kravene, og passe på at alle reisende sitter fastspent i
  bussen

Reiseledere og andre ledere skal påse at alle reisende er aktpågivende når de venter på påstigning eller avstigning i buss

 • De reisende skal sitte fastspent, og følge anvisninger fra bussjåføren og reiseledern

Ved større arrangementer

 • Vi stiller med egne synlige parkeringsvakter, som dirigerer og passer på trygg ferdsel ved arrangementsstedet.
 • Parkeringsvaktene skal også sikre lett ankomst for utrykningskjøretøy
 

Fakta:
Rundt 100 mennesker omkommer i trafikken uten å ha brukt bilbelte.
60 av disse kunne overlevd ved bruk av bilbelte.
Ryggeulykker påfører flest barn personskade