RFIK årsmøte protokoll 2023, årsberetning, handlingsplan og budsjett

RFIK Årsmøte 2023

Mandag 20/3 kl. 17.30 avholdt foreningen RFIK årsmøte i Ringerikshallen, møtelokalet øverst oppe. Det var et bredt utvalg av foreldre på møtet, og alle grupper var representert ved foreldre, dvs kast, mellomdistanse, sprint, hopp og 11 åringer. Det var ikke mange rekruttforeldre under hele møtet.

Vi gikk igjennom møteregler ved oppstart.

Oppdatert årsmelding, handlingsplan, regnskaper og budsjett finner du nedenfor – dette ligger nå til godkjenning og gjennomlesning av årsmøte deltakere Taran Sortdal Volden og Terje Kristoffersen.
Full årsmelding og handlingsplan ble lest opp av leder Nickolass Jensen.

Årsmøte RFIK 2023 – Protokoll

Sak 1     Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2     Valg av dirigent – Nils J. Olsen valgt

Sak 3     Heidi Melbye valgt til protokollfører

Sak 4     Terje Kristoffersen og Taran Sortdal valgt til å signere protokoll

Sak 5     Innkalling godkjent 

              Ønske om kunngjøring av årsmøte i Ringerikes Blad papirversjonen protokollføres.

Sak 6     Saksliste godkjent

Sak 7     Forretningsorden godkjent

Sak 8     Styrets/leders beretning – årsmelding for 2022

 • Alle personer som omtales skal benevnes med fullt navn ved første gangs omtale.
 • Ønskes inntatt i årsberetning at RFIK var representert i KM i Buskerud, som ble avholdt i Modum

 Årsberetning godkjent med disse merknader

Sak 9     Regnskap 2022

              Regnskap godkjent som det foreligger

Sak 10   Innkomne forslag:

 • RFIK vurderer søke om å arrangere Lerøy-leker i 2024, og om mulig i 2025.
 • Styret får i oppdrag å legge en plan for å arrangere Lerøy-leker i 2025 eller 2026

Vedtatt: Styret får i oppdrag å legge en plan for å arrangere Lerøy-leker i 2025 eller 2026

Sak 11   Medlemskontingent beholdes i nåværende form

Sak 12   Handlingsplan 2023

 • Protokollføres at nytt punkt tas inn i handlingsplan: RFIK skal gjennomføre digital resultatføring på stevner
 • Siste kulepunkt under Målsetting – utstyr og anlegg kan fjernes
 • Under Tiltak-avsnittet kan kulepunkt 2 og 3 fjernes
 • Erstatte arbeid med ny regional friidrettsarena med bedre helårsforhold

Handlingsplan vedtas med disse merknader

Sak 13   Budsjettforslag 2023

 • Protokollføres at RFIKs stipend kun skal gjelde representasjon i nasjonale mesterskap i Norge

Budsjettforslag for 2023 godkjent

Sak 14   Utgikk

Sak 15    Valg

Ingen valgkomite har levert forslag

 • Leder: Dirigent foreslår gjenvalg på leder – Nickolass Jensen gjenvalgt for ny periode
 • Nestleder: Dirigent foreslår gjenvalg på nestleder – Stephan Knestang gjenvalgt for ny periode (trenerrepresentant i styret)
 • Styremedlem: Dirigent foreslår gjenvalg på styremedlem – Taran Sortdal gjenvalgt for ny periode
 • Styremedlem: Nytt styremedlem Jon Vestli valgt inn i styret
 • Ungdomsrepresentant: Dirigent foreslår gjenvalg på ungdomsrepresentant – Oliver Kjos gjenvalgt for ny periode
 • Kontrollkomite: Forslag Nils J. Olsen og Brit Elna Hagen valgt 
 • Valgkomite: Årsmøtet delegerer til styret og velge valgkomite, to faste pluss en vara. 

Styret velger valgkomite innen 01.08.2023

Heidi Melbye, 20.03.2023

Last ned protokol i pdf format

Alle årsmøtedokumenter