Friidrettens innspill til Ringerike kommunes Budsjett 2021 og Handlingsplan 2021-2024

Dette ble sendt til Kommunen 13.11. 2020:

Til Formannskapet og kommunestyret i Ringerike kommune

Hønefoss Idrettspark og anlegget omkring friidrettsbanen har i forslaget fra rådmannen ikke noen tildeling i budsjettforslaget for 2021 og de neste tre årene. Vi mener at det bør settes av midler til både fast vedlikehold og forbedring av anlegget, årlig.

Dette er et anlegg som RFIK har delfinansiert i 2009 med omkring en million kroner, som har mottatt tippemidler og Ringerike kommune har forpliktet seg til drift og vedlikehold frem til 2029. 

I tillegg til vanlig organisert trening i perioden april – oktober, avholder RFIK tre friidrettsskoler i sommerferien over tre uker med over 100 barn i alderen 6-12. Få av disse er medlemmer i RFIK, men barn som vanligvis er aktive innen andre idretter i Ringerike, Jevnaker og Hole kommune. I tillegg til friidrettsskolen holder vi åpne og gratis treninger to ganger i uken i sommerferien, juli og august, der alle er velkomne til å delta.

Det arrangeres treningsleir over tre dager for friidrettsungdom, senest i 2020 med Norges eneste Sprint Camp for ungdommer i aldersgruppen 13- 20 år, der det var deltakere fra 10 ulike norske friidrettsklubber.

Anlegget benyttes også til et årlig nasjonalt friidrettsstevne med utøvere fra omkring 20 klubber, samt til 5 mindre treningsstevner der det typisk deltar utøvere fra 10 ulike klubber.

Vi avholder den årlige skolestafetten for alle regionens skoler der cirka 3-400 barn og ungdom samt foreldre og lærere bruker anlegget. Vi låner ut utstyr og bane til skoler, TV produsenter, andre lag fordi vi ønsker at banen skal tas i bruk ofte og mye. 

Anlegget benyttes nesten daglig av

  • Ringerike VGS, Hønefoss VGS, regionens skoler, barnehager og SFOer og andre institusjoner

I tillegg benyttes anlegget til jevnlig organisert trening av

  • Ringerike Panthers, HBK, Ringkollen Skiklubb, Haugsbygd skiklubb, HSK, Hønefoss DiscSport klubb, foreningen Kondis, Ringerike brann- og redningstjeneste, lokale bedrifter, samt av friidrettsutøvere som bor i området, men som er tilknyttet og medlemmer av andre klubber, herunder Holeværingen/Hytteplan Sport, Brandbu IF, Søndre Land, Krødsherad og Sturla.

Det er også utøvere knyttet klubber Oslo, Bergen og Trondheim som trener på anlegget når de besøker familien eller hytten sin i regionen.

Banen benyttes også ofte og jevnlig av folk og som i ulik organisert grad forbereder seg til et av regionens mange mosjonsarrangement, blant annet:

  • Ringeriksmaraton, Schjongstesten, Schjongsfemmern, Barneløpene, Hytteplanmila, Eggemomila, Nulløp, Ringerike 6-timers, Bootcamp Hønefoss, Villmann, Hank Williams minneløp, 17. mai-løp, Lost Highway, Jentebølgen med flere. 

Banen er i dag åpen for alle utenfor organisert treningstid, noe som regionens borgere og tilreisende + turister, setter stor pris på og vet å utnytte.

Ringerike Friidrettsklubb la ned en million kroner for litt over 10 år siden av egne midler og fra støttegivere for å få anlegget oppgradert. Kommunen forpliktet seg da til å drifte og vedlikeholde hele anlegget inkludert tribune og tilknyttet garderobeanlegg, de neste 20 årene.

I 2020 ble banen renset for første gang siden 2009 og kommunen måtte kjøpe et brukt brakkebygg som vi kunne bruke som midlertidig tidtakerhus, da det gamle hadde råtnet og vi sto i fare for å måtte avlyse flere arrangement. Kostnadene til disse to tiltakene er de eneste større konkrete drift og vedlikeholdstiltak på 11 år. Samlet utgiftspost på dette sett over 11 år tilsvarer ca. en årlig utgiftspost på under 20.000 kr. 

Norges friidrettsforbund anbefaler at friidrettsbaner renses hvert år for å forlenge levetid og forebygge skader på bane og brukere.

I dag er tribunene i meget dårlig stand, og barn kan komme til skade ved å oppholde der.
Den gamle tretribunen på volden knekker snart sammen, og det er mange løse utstikkende spikre.

Garderobene knyttet til friidrettsbanen er stengt, ikke bare pga. Korona, men fordi de er i så dårlig stand at kommunen har valgt å stenge dem ned.

Det betyr at når vi i RFIK har trening eller stevne, så kan folk ikke skifte klær eller dusje etter øvelsene. 

Det er ikke noe lys på banen på kveldstid og området ligger som et mørkt og trist spøkelseslandskap mellom det funklende og toppbelyste AKA Arena, og den nå også belyste P-plassen, med nylagt asfalt foran Schjongshallen. 

Dette betyr at banen reelt sett bare kan benyttes på kveldstid 5 måneder om året. Det er mange som ville benytte banen i Hønefoss Idrettspark oftere, hvis grunnleggende fasiliteter, som lys og garderobeforhold kom på plass. Dette er derfor ikke bare RFIKs behov.

Det er behov for flere vedlikeholdstiltak og oppgradering rundt anlegget, som:

  • Vedlikehold og oppgradering av tribune
  • Lys på friidrettsbanen (slik at banen kan bli brukt største delen av året).
  • Lys på stiene i Schjongslunden
  • Maling av bygninger
  • Rehabilitering av garderobe
  • Årlig rens av bane

Utover disse tiltakene ønsker vi at man tar høyde for friidrettens kompetanser og behov når man planlegger innendørs anlegg og multi-haller i Ringerike Kommune. Friidretten taper i dag stort mot andre hallidretter når valget om vinteraktivitet skal tas, og skolebarna blir ikke introdusert for tilstrekkelige tekniske friidretts disipliner som følge av dette.

Mange andre idretter på Ringerike har allerede fått dekket sine grunnleggende anleggsbehov. Friidretten står uten grunnleggende tekniske fasiliteter i 7 måneder om året, og har da i den perioden tildelt 5 timer i uka i en sliten betonggulvshall, Ringerikshallen, som vi må fordele på våre aktive medlemmer. 

Vi har i dag ikke plass til flere på vår innendørs trening, og kan ikke utføre mer enn halvparten av friidrettens øvelser i Ringerikshallen, noe som tvinger oss og våre medlemmer til å leie ekstra timer i Bærum Idrettspark fra november til april måned.

Vi håper at kommunestyret ser fordelen i å kunne øke brukstid og kvaliteten av Hønefoss Idrettspark, og at man samtidig setter av midler til prosjektutvikling av et fremtidig innendørsanlegg, gjerne i kombinasjon med andre flerbrukshall tiltak.

Vi ber kommunen respektere inngåtte avtaler, vår idrettsgren og mandatet som er gitt av tildelte tippemidler og at man dedikerer budsjettmidler til friidrettens anlegg, både sommer og vinter, noe som vil være et gode ikke bare for den organiserte idretten, men også for mosjonister, tilreisende og lokale skoler, arrangører og institusjoner.

Innspill formulert av styret i Ringerike Friidrettsklubb

Uttalelser fra andre brukere og samarbeidspartner:

Buskerud Friidrettskrets støtter opp om uttalelsene fra Ringerike FIK.

Petter Torgersen, Daglig leder Buskerud Friidrettskrets

Ringerike Idrettsråd støtter Ringerike friidrettsklubb sitt innspill til Ringerike kommunes budsjett for 2021 og handlingsprogram for 2021 – 2024

Mvh

Bjørn Marseth, Leder Ringerike Idrettsråd

Ja, dette vil vi gjerne støtte. 🙂 

Med vennlig hilsen

Kjetil Gjerdalen, Styreleder, Ringkollen Skiklubb

Viktig og bra at dere tar opp dette.  Vi støtter saken fullt og helt.

Med vennlig hilsen

Morten Hansen, Avdelingsleder idrett/kroppsøving, Ringerike videregående skole

Jeg vil gjerne støtte

Mvh 

Tina Andreassen, Daglig leder Arctic Hønefoss

E-post til RFIK fra Cecilie P Øyen , HBK:
Vedlagt er HBK sitt innspill til kommunedelplan for idrettsanlegg. (sendt til Ringerike Kommune, red)

I all hovedsak mener jeg at innspillet vårt dekker deres bekymringer, ønsker og behov på et overordnet nivå. Og at innspillet deres også burde vært spilt inn i den høringen. HBK mener videre at RIR bør spille inn Schjongslunden som en førsteprioritet på anlegg både når det gjelder investeringer og driftsmidler, men at reguleringsplan må på plass først. 

Det er ikke vanskelig å være enig i at det er mange mangler på hele området og at det er viktig at kommunen kommer på banen med en plan for drift og utvikling av området. Derfor støtter vi innspillet til Friidrettsklubben prinsipielt, men er selvsagt opptatt av at dette ikke går på bekostning av forslaget om å skifte ut kunstgressmatten på AKA arena. Det er en kritisk sak for oss gitt vurdering av tilstand og nødvendighet av oppgradering om vi skal kunne spille toppfotball i regionen. Jeg ber også om at dere kan støtte dette i deres dialog med kommunen.

Vennlig hilsen

Cecilie P Øyen, HBK Styreleder

RFIK leders kommentar til Cecilie P Øyen og HBK:
Ringerike Friidrett har også sendt inn et eget forslag med innspill til regulering av Schjongslunden og kommunedelplanen (juni 2019), men ønsker at kommunen via dette budsjettinnspill blir bevisstgjort ansvaret sitt, når det gjelder de umiddelbare og gjentakende behov knyttet til anlegget og friidrettsbanen i Idrettsparken.
Vi er likeledes opptatt av at kommunal støtte til kunstgress, både ny kunstgressbane bak Schjongshallen og oppgradering av eksisterende kunstgressbane i det delvis privateide AKA Arena ikke skal skje på bekostning av felleskommunale arealer for friluftsliv i Schjongslunden og Friidrettens grunnleggende behov.  Men vi forstår et det finnes et ønske om å få toppfasiliteter til hver en tid.
Vi mener at den kommunale fordelingen bør foretas med utgangspunkt i antall brukere og organisasjoner som har tilgang til og benytter fasilitetene daglig, både innen organisert og uorganisert idrett. Vi ber ikke om flere millioner til anleggene vi benytter oss av, men vi ber om mer enn null kroner på budsjettet, utfra en forholdsmessig fordeling og med folkehelse i fokus.

Vi henviser for øvrig  til Fotballforbundets veileder, samt bestemmelser for tildeling av spillemidler for rehabilitering av kunstgressbaner, som også har veiledende priser og kostnadsoverslag for kunstgressbaner og vedlikehold av disse:
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/anlegg/foredrag-rehabilitering-kunstgressbaner.pdf

Vi henviser samtidig til Friidrettsforbundets veileder og vedlikehold av Friidrettsanlegg (Kap. 4 spesifikt):
https://www.friidrett.no/globalassets/om-nfif/anlegg/idrettsanlegg_kap4.pdf

17/11 – 2020

RFIK leder
Nickolass Jensen, tlf 40043101
info@ringerikefik.no