RFIK årsmøte

Når:
30. mars 2022@18:30-20:30
2022-03-30T18:30:00+02:00
2022-03-30T20:30:00+02:00
Hvor:
Ringerikshallen

Årsmøtedokumenter og saksliste for 2022 finner du her >>

Meld deg på årsmøtet 2022 her >>

Årsmøte i forhold til vedtektene § 14
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen

av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt
på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets
internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort
tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt
til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter

med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke
kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer
og andre med møterett.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet.

Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er
oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når
2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være
medlem.

§ 16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

3. Velge dirigent.

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og minst ett varamedlem(mer).

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Leder og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.
varamedlem, 2. varamedlem osv.

15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap, beslutte seg for å sette ut regnskap til regnskapsfører eller delegere revisjonsoppgaven til kontrollutvalg.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen
kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater, som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere
kandidater, enn det antall som det skal
velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter
denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtedokumenter og saksliste for 2022 finner du her >>

Meld deg på årsmøtet 2022 her >>

Se årsmøtedokumenter fra 2021

This entry was posted in . Bookmark the permalink.